Amida Edgings

Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2008 (21 Pictures)
Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2007 (15 Pictures)
Vía Di Đà (Khoá tu Phật thất lần thứ 25) (12 Pictures)