Other lecturers

Giổ Tổ 2007
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Thiện và ác
Lecturer Thích Tâm Nguyên
Hạnh Phúc Chân Thật
Lecturer Thích Tâm Hòa