Verses

It will always remain in me
01/04/2011
Nụ cười sư phụ
30/12/2010
Mẹ là Phật
01/07/2010
Học Phật
29/12/2009
Nước mắt hạnh phúc
25/06/2009
Ngân vang câu niệm Phật
15/10/2008
Niệm Phật
03/04/2008