The rebirth story

Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi

Update: 05/04/2007
 

Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi

 

Related News

Một lần hộ niệm vãng sanh
11/08/2009
Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Senior Venerable Thich Chon Thanh has still kept a marvelous tongue relic.
15/07/2007
Ham Son Zen Master ‘s physical body
20/05/2007
Nhục thân Thiền Sư Huệ Năng
20/05/2007