Posts

Repentance Ceremony.

Update: 01/03/2014
I immediately 28.2.2014 (five at 29/1 year Giap Ngo), as usual, Hoang Phap Temple penitential ceremony late August.
 

Repentance Ceremony.

 

Trước khi diễn ra buổi lễ sám hối, quý thiện nam tín nữ Ä‘ã có một thÆ¡Ì€i Pháp tÆ°Ì€ ĐaÌ£i đức Thích Tâm ĐaÌ£i – Tăng chúng chuÌ€a Hoằng Pháp. Với lối giảng giản diÌ£, Ä‘an xen các dẫn chứng cuÌ£ thể trong Ä‘Æ¡Ì€i sống thÆ°Æ¡Ì€ng ngaÌ€y, cuÌ€ng những câu chuyện vaÌ€ lÆ¡Ì€i daÌ£y trong kinh Phật, baÌ€i giảng  â€œVÆ°Æ¡Ì£t Qua HoÌ£a VaÌ€ Phúc” Ä‘ã thÆ°Ì£c sÆ°Ì£ mang đến cho quý thiện nam tín nữ những khái niệm cÆ¡ bản nhất về HoÌ£a, Phúc vaÌ€ laÌ€m thế naÌ€o để con ngÆ°Æ¡Ì€i ta có cái nhiÌ€n chân thÆ°Ì£c nhất về hoÌ£a phúc? LaÌ€m cách naÌ€o để chúng ta có phúc? LaÌ€m cách naÌ€o để giảm hoặc tránh Ä‘Æ°Æ¡Ì£c hoÌ£a? Khi phúc đến ta phải laÌ€m giÌ€? HoÌ£a đến ta phải sống nhÆ° thế naÌ€o? Tóm laÌ£i, phước hay hoÌ£a đều laÌ€ do bản thân mỗi ngÆ°Æ¡Ì€i tÆ°Ì£ taÌ£o nên maÌ€ có. Thế nhÆ°ng, để trổ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c trái phúc hay quả hoÌ£a thiÌ€ cần phải có duyên. ViÌ€ vậy, chỉ cần moÌ£i ngÆ°Æ¡Ì€i bỏ ác duyên, nắm lấy thiện duyên thiÌ€ không chỉ có một Ä‘Æ¡Ì€i an laÌ£c, maÌ€ coÌ€n tÆ°Ì€ng bước dẫn mỗi ngÆ°Æ¡Ì€i tới chân haÌ£nh phúc, gaÌ£t bỏ raÌ€ng buộc, tiÌ€m Ä‘Æ°Æ¡Ì£c con Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng giải thoát.

Sau thời Pháp thoại, là thời kinh sám hối Hồng danh, cũng như nghi thức phát nguyện giữ giới của quý Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
\r\n

Related News

Prostrating the names Bodhisattva Avalokitesvara
10/03/2023
Introducing New Publication: A Gift of New Year 2023
28/12/2022
Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018