Summer Retreat

Photo Collection of Summer Retreat 2019

Update: 28/07/2019
Following are the recorded photographs of Summer Retreat 2019.
 

Photo Collection of Summer Retreat 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý Thầy hướng dẫn nội qui và oai nghi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắng nghe pháp thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thể dục buổi sáng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gameshow Về Nguồn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talkshow Kết Nối Trái Tim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuộc thi viết về chủ đề Tìm Về
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ quy y Tam Bảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khóa lễ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoang Phap's Got Talent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vui chơi ngoài trời
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related News

The last day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
29/07/2020
The 3rd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
27/07/2020
The 2nd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
26/07/2020
The 1st day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
24/07/2020
The Seventh Day of Summer Retreat 2019
27/07/2019