The rebirth story

Related News

Một lần hộ niệm vãng sanh
11/08/2009
Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Senior Venerable Thich Chon Thanh has still kept a marvelous tongue relic.
15/07/2007
Ham Son Zen Master ‘s physical body
20/05/2007
Sau 80 năm, thi hài của một vị Tăng sĩ vẫn như người sống
20/05/2007