The rebirth story

Một lần hộ niệm vãng sanh

Update: 11/08/2009
 

Một lần hộ niệm vãng sanh

 

Related News

Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Senior Venerable Thich Chon Thanh has still kept a marvelous tongue relic.
15/07/2007
Ham Son Zen Master ‘s physical body
20/05/2007
Nhục thân Thiền Sư Huệ Năng
20/05/2007
Sau 80 năm, thi hài của một vị Tăng sĩ vẫn như người sống
20/05/2007