Summer Retreat

Khởi động khóa tu mùa hè

Update: 08/07/2012
 

Khởi động khóa tu mùa hè

 

Related News

The last day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
29/07/2020
The 3rd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
27/07/2020
The 2nd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
26/07/2020
The 1st day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
24/07/2020
Photo Collection of Summer Retreat 2019
28/07/2019