Summer Retreat

Hơn 3.100 bạn trẻ đăng ký nhập khóa tu mùa hè lần 9 - năm 2013.

Update: 01/07/2013
 

Hơn 3.100 bạn trẻ đăng ký nhập khóa tu mùa hè lần 9 - năm 2013.

 

Related News

The last day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
29/07/2020
The 3rd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
27/07/2020
The 2nd day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
26/07/2020
The 1st day of Summer Retreat at Tay Khanh Pagoda
24/07/2020
Photo Collection of Summer Retreat 2019
28/07/2019