Buddhism & Society

Nhận thức của con người khi chết lâm sàng
16/03/2015
Discovering the largest Buddhism’s festival in Thailand.
15/03/2015
Sự thất bại của Tăng già Nhật Bản và những bài học
15/03/2015
The universe is an altar
14/03/2015
… The altar of Buddhism-conscious people is the universe. If people know clearly and apply it fully...
Discussion about Star Offering Relieving Ones’ Run of Bad Luck
09/03/2015
On some days of the beginning of Lunar New Year, many people come to pagodas or horoscopes to find...
Germs live from Buddha land
08/11/2011
By far, the Hoang Phap Pagoda heard about but had never set foot, whether living in this city....
Ăn chay với việc sinh con
17/12/2010
Nhân Ái - em đi về đâu?
18/10/2010
Lời Yêu Thương
26/08/2010
Tuyệt vọng khi rớt Đại Học
05/08/2010
Gần Phật và Xa Phật.
12/05/2010
Phật giáo với niềm tin
13/04/2010