Mp3 Dharma Lectures

Dư âm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thường hành chánh niệm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai cũng là Phật
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bảy pháp đoạn phiền não
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bốn phương pháp cảm hóa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Buông xuống
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cao nguyên thánh địa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyển hóa khổ đau
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Con Phật con ma
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cúng dường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đẹp người đẹp nết
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính