Mp3 Dharma Lectures

Vững tiến
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Gió thổi trúc lay
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chủ nhân của nghiệp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Học và tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiếng chuông cảnh giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tìm chốn tu thân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cảm ơn vô thường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bậc đại nhân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dân hòa nước mạnh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính