Mp3 Dharma Lectures

Đường về cội giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Gương xưa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoài niệm ân sư
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp lợi sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp tại Úc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời nguyện đầu năm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mắt thương nhìn đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mừng Phật Đản
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mừng xuân Mậu Tý
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người chăn bò
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người điêu khắc tượng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính