Mp3 Dharma Lectures

Vững tin Tam bảo (Giảng tại Perth - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hết lòng vì đạo (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người biết ơn (Giảng tại Melbourne - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nữ hộ pháp Visakha
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Thỏa mãn niềm vui
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trách nhiệm của ai? (nội dung quan trọng Phật tử nên xem)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Như voi giữa trận
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Yêu nên tốt...
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khéo biết tâm mình
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm tình với bạn trẻ - KTMH 2014
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hồi đầu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính