Mp3 Dharma Lectures

Tám Pháp thế gian
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tự lợi lợi tha
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm vui ở đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hòa là gốc an vui
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ở đời vui đạo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tích của hay tích đức?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Khất thực nuôi cha mẹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
16 Giấc mơ lạ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cải đạo cao thượng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng mê của lạ - KTPT 79
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhớ Phật Pháp Tăng (Giảng tại Sydney - Úc Châu)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính