Others
CHÚ LĂNG NGHIÊM - CHÚ ĐẠI BI - THẬP CHÚ
Others Books
Chùa Hoằng Pháp
Đại Sư Trí Tường
Thích Đạo Quang
Người Dịch:
Nhiều tác giả
Đại Sư Đạo Xước