Books by Sr. Ven. Thich Chan Tinh

Thường đề Bồ Tát
Thường đề Bồ Tát
Thích Chân Tính
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Thích Chân Tính
Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật
Thích Chân Tính
Lành dữ nghiệp báo
Lành dữ nghiệp báo
Thích Chân Tính
Truyền thọ tam quy
Truyền thọ tam quy
Thích Chân Tính
Chuyện bình thường
Chuyện bình thường
Thích Chân Tính
Lược truyện đức Phật Thích Ca
Lược truyện đức Phật Thích Ca
Thích Chân Tính