The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in November 2021

Update: 07/12/2021
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN NOVEMBER

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/11/2021

Trần Thái Phương Anh

TP HCM

100.000

13/11/2021

Phật Tử      

TP HCM

2.000.000

15/11/2021

Diệu Tài

TP HCM

100.000

19/11/2021

Nguyễn Thị Ngót

Nước ngoài

500.000

20/11/2021

Lê Thị Ngọc +Kim Ngân

TP Hồ Chí Minh

8.000.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/11/2021

T Huê

---

5.000.000

05/11/2021

Nguyễn Tường

TP HCM

1.000.000

15/11/2021

Diệu Tài

TP HCM

100.000

19/11/2021

Nguyễn Thị Ngót

Nước ngoài

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

29/11/2021

101470.291121.154755.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE-291121-15:48:11 101470

200.000

26/11/2021

944346.261121.202849.Gia dinh Lien Thuy ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue _ chua Hoang Phap.

200.000

26/11/2021

944346.261121.202849.Gia dinh Lien Thuy ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue _ chua Hoang Phap.

200.000

16/11/2021

MBVCB.1502836049.Pham Hoang Viet ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

500.000

15/11/2021

MBVCB.1501707035.Trieu Mai Lan ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

500.000

13/11/2021

049349.131121.064544.KHANH PHUNG- PD HOA DUC- BAN CHUYEN NGU- CUNG TAM BAO 1 TRIEU VA QUY UOM MAM TRI TUE 1 TRIEU

1.000.000

12/11/2021

274010.121121.173426.Vietcombank;0071000886404;TRAN THI TRANG chuyen khoan con cung giuong quy dao tao tang tai ngo chan tu

500.000

08/11/2021

 

579248.081121.222228.ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap  - T10/2021

400.000

 

06/11/2021

MBVCB.1479364357.NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy hoc bong UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

03/11/2021

613625.031121.102045.Vietcombank;0071000886404;Ung ho quy Uom mam tri tue

100.000

25/11/2021

776613.251121.083835.MO PHAT CON CUNG DUONG QUY TANG TAI A DI DA PHAT-251121-08:41:41 776613

5.000.000

22/11/2021

882743.221121.184747.Gd Tinh Phap cung quy TANG TAI

1.000.000

20/11/2021

585794.201121.062114.cung duong tam bao 4500k Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu 5000k CLB Tieu Linh Dang

5.000.000

19/11/2021

 

192948.191121.190647.VO THI KIM MAI CUNG PHONG SANH UOM MANTRITUE-191121-19:06:46 192948

500.000

 

19/11/2021

MBVCB.1511950035.Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai NGO CHAN TU.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

300.000

13/11/2021

371650.121121.232546.Nguyen Ngoc cung duong Quy dao tao Tang tai ngo chan tu

200.000

13/11/2021

MBVCB.1497108211.cung duong quy dao tao tang tai ngo chan tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

300.000

12/11/2021

MBVCB.1492781482.UH Quy Hoc Bong UMTT.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

100.000

11/11/2021

SHGD:10000539.DD:211111.BO:HO THI TUYET NHI.Remark:UNG HO QUY TANG TAI VA UOM MAM TRI TUE

200.000

09/11/2021

PHAT TU  LIEN THANH   CUNG DUONG  TAM BAO 3.TRIEU . QUY UOM MAM TRI TUE 2 TRIEU . XAY DUNG CHUA 2 TRIEU

2.000.000

08/11/2021

IBVCB.1484513952.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Nov 21..CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

07/11/2021

695866.071121.102414.PT DIEU THUAN cung duong CHU TANG

500.000

05/11/2021

084790.051121.195541.PHATTU_CHUAHOANGPHAP_DAO TAO TANG TAI-051121-19:55:40 084790

1.000.000

05/11/2021

MBVCB.1477272008.Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai NCT.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200.000

01/11/2021

MBVCB.1467499137.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

01/11/2021

610869.011121.075609.DUONG THI VAN AN-UNG HO QUY HB UOM MAM TRI TUE. CON CAM ON SU PHU-011121-07:54:57 610869

500.000

Related News