The Donators

The list of Buddhists offering of "Two funds of education" in Nov. 2019

Update: 07/12/2019
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO  FUNDS OF EDUCATION" IN NOV. 2019

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

03/11/2019

Phạm Thị Phương Thảo

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Nguyễn Minh Đăng

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Vân Anh

TP HCM

200.000

03/11/2019

Nguyễn Tấn

TP HCM

500.000

03/11/2019

Phạm Huỳnh Quang Huy

TP HCM

100.000

03/11/2019

Chúc Diên

TP HCM

3.000.000

06/11/2019

Tịnh Bảo

TP HCM

1.000.000

08/11/2019

Như + Hậu + Dung + Trung

TP HCM

10.000.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/11/2019

Trúc Diệu Mẫn

Đồng Nai

100.000

12/11/2019

Liên Hoa

TP HCM

700.000

26/11/2019

Phạm Thị Dung

TP HCM

200.000

 

TALENT MONK FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

03/11/2019

Tịnh Minh

TP HCM

100.000

03/11/2019

Tịnh Hải

TP HCM

100.000

03/11/2019

Nguyễn Văn Thuận

TP HCM

50.000

03/11/2019

Phật tử

An Giang

1.000.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Ngọc Minh

TP HCM

50.000

03/11/2019

Đào Ngọc Hồng

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Tịnh Hùng

TP HCM

500.000

03/11/2019

Nguyễn Minh Triết

TP HCM

100.000

03/11/2019

Gia đình

TP HCM

250.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/11/2019

Nguyễn Đức Vinh

TP HCM

1.000.000

12/11/2019

Liên Hoa

TP HCM

800.000

22/11/2019

Phạm Thị Nguyệt

TP HCM

400.000

27/11/2019

Nguyễn Trần Minh Thư

TP HCM

500.000

27/11/2019

Nguyễn Trần Minh Uyên

TP HCM

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

20/11/2019

/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:F61117068873000{//}VAL:191120USD82,00 /33B:USD100,00 /Tlx:SW19 11202404 /Pmnt:UNG HO QUY HOC BONG .UOM MAM TRI TUE. RFB 6798UBBIN407479 /71A:SHA /B.O:/NO8265803915088HIEN THU NGUYENKINGOS GATE 17/NO/0457 OSLO /F.

1.846.572

12/11/19

Sender:79334001.DD:121119.SHGD:10000333.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY DAO TAO TAN G TAI CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

600.000

12/11/19

Sender:79334001.DD:121119.SHGD:10000335.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UO M MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

600.000

02/11/19

238893.021119.152228.Con xin cung duong uom mam tri tue

100.000

02/11/19

MBVCB267109572.Dong gop quy Uom mam tri tue.CT tu 0421000530255 NGUYEN THI THUY VAN toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

2.000.000

01/11/19

MBVCB266704065.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

 

Related News