The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in May 2022

Update: 15/06/2022
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN MAY 2022

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

1/5/2022

Nguyễn Thị Thắng

150.000

----Bình Dương

1/5/2022

Đoàn Thái -  Phương Anh

100.000

----TP HCM

9/5/2022

Liên Huệ +Liên Mỹ

5.000.000

----TP HCM

10/5/2022

Phật Tử

250.000

----

11/5/2022

Nguyễn Ngọc Anh Khoa

500.000

----TP HCM

14/05/2022

GD Mai Anh

550.000

----TP HCM

14/05/2022

Huệ Ngọc Hiền

1.000.000

----TP HCM

14/05/2022

Trần Thị Cúc

200.000

----TP HCM

15/05/2022

Trần Thị Bảy

100.000

----Bình Dương

16/05/2022

Tịnh Khánh

300.000

----TP HCM

19/05/2022

Tâm Hoa

1.000.000

----TP HCM

19/05/2022

Quảng Hoa

 

----TP HCM

19/05/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

29/05/2022

Trần Thị Kim Liên

1.100.000

----Nước ngoài

29/05/2022

Liên Nguyệt

100.000

----TP HCM

29/05/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

----TP HCM

29/05/2022

Nguyễn Thị Thắm

50.000

----Bình Dương

30/05/2022

Nguyễn Thị Ngát

500.000

----TP HCM

31/05/2022

Ngọc Trân

500.000

----TP HCM

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

1/5/2022

Ngọc Mai

1.000.000

----An Giang

1/5/2022

Vũ Thị Vân

2.000.000

----TP HCM

1/5/2022

Diệu Minh

2.000.000

----Kiên Giang

1/5/2022

Liên Hồng

500.000

----TP HCM

1/5/2022

Đặng Thị Hằng

500.000

----TP HCM

2/5/2022

Trường An

100.000

----TP HCM

6/5/2022

Đặng Thị hưng Lan

200 AUD

----Nước ngoài

14/05/2022

Hồ Thị Tân

2.000.000

----TP HCM

29/05/2022

Liên Nguyệt

100.000

----TP HCM

30/05/2022

Nguyễn Thị Ngát

500.000

----TP HCM

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

06/05/2022

646051.060522.103307.Co Lieu va GD be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

06/05/2022
 

MBVCB.1989999283.cung duong dao tao tang tai Ngo Chan Tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

11/05/2022
 

MBVCB.2006176346.Gia dinh Trieu Mai Lan ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

11/05/2022
 

MBVCB.2006197704.Ho Quoc Luc ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

15/05/2022
 

848962.150522.112247.Con PD Lien Thuy cung duong quy TT ca UMTT

500.000

17/05/2022
 

929301.170522.124748.ung ho Ctrinh UMTT va quy Tang Tai. cung duong nhan le Phat Dan chua Hoang Phap

600.000

18/05/2022
 

IBVCB.2028818471.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

1.000.000

19/05/2022
 

345626.190522.055659.Gia dinh Lien Thuy ung ho quy uom mam ti tue.

2.000.000

19/05/2022
 

SHGD:10000187.DD:220519.BO:LE THI MY PHUONG HN.Remark:LE THI MY PHUONG DONG GOP QUY UOM MAM TRI TUE VA QUY TANG TAI TAI CHUA HONG PHAP TAN HIEP HOC MON TPHCM

1.000.000

29/05/2022
 

060344.290522.204740.VCB;0071000886404;Ung ho quy hoc bong UMTT

500.000

31/05/2022
 

MBVCB.2073195630.Ung ho quy uom man tri tue va quy tang tai.CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

01/05/2022
 

MBVCB.1972856729.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

02/05/2022
 

185111.020522.215828.Con xin thanh kinh cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

50.000

14/05/2022
 

MBVCB.2014869201.Ngoc Van Con xin ung ho quy.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

100.000

19/05/2022
 

771918.180522.234249.Con xin thanh kinh cung duong Quy tang tai Ngo Chan Tu

50.000

19/05/2022
 

772327.180522.234342.Con xin thanh kinh ho tri Quy Uom mam

50.000

20/05/2022
 

900858.200522.131911.MO PHAT CON CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI-200522-13:19:16 900858

5.000.000

28/05/2022
 

942634.280522.132240.Thanh kinh cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

100.000

14/05/2022
 

MBVCB.2014930504.Con xin ung ho quy.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

100.000

30/05/2022
 

618265.300522.200131.Cung duong chu tang tien an FT22150720852015

1.000.000

18/05/2022
 

220518020416907:VIETTEL 400300 LIENNH 220518   220518020416907 NULL cung duong quy dao tao tang tai 225673848

500.000

Related News