I accustom to pagoda

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải