Endless Remembering the Master"s gratitude

Đời Tăng lữ
Nhớ mãi ơn Thầy
Bài ca dâng thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Khi thầy đi xa - Quỳnh Giang
Vũ Ngọc Toản