Thu - Chi Chi Tiết

The Report On Freeing Creatures On June 2023

Update: 04/08/2023
 

The Report On Freeing Creatures On June 2023

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES ON JUNE 2023

 A- RECEIPT

 COLLECTED BY CHARITY GROUP  

 

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/06/2023

Một Phật tử

3.500.000

02/06/2023

Ngô Thị Dự

500.000

03/06/2023

Liên Xuân

500.000

04/06/2023

Nguyễn Thị Anh

300.000

05/06/2023

Gia đình Phan Bửu Đăng

500.000

10/06/2023

 Lê Nguyễn Tố Nga

1.000.000

15/06/2023

Nguyễn Gia Hải

1.000.000

15/06/2023

Trí Thành

700.000

20/06/2023

Nguyễn Thị Thương ở Thanh Hóa

1.000.000

20/06/2023

Trần Văn Tấn Phước

500.000

21/06/2023

Nguyễn Thị Tuyên

200.000

 

Total

9.700.000

 

 JUNIOR THICH TAM HUE ’S ACCOUNT TRANSFERRING IN JUNE 2023

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/06/2023

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/06/2023

MBVCB

50.000

07/06/2023

Một Phật tử

500.000

07/06/2023

Một Phật tử

100.000

10/06/2023

Liên Nhung

100.000

10/06/2023

Xuân Thị Ngân

100.000

10/06/2023

Xuân Thị Khuyên

100.000

11/06/2023

Huỳnh Thanh Tú

150.000

12/06/2023

Phương Anh

100.000

14/06/2023

Vương Đình Quỳnh Hiếu

20.000.000

14/06/2023

Nguyễn Quang Gíap

500.000

14/06/2023

384403-

200.000

15/06/2023

Nguyễn Thị Giang

1.400.000

17/06/2023

392451- Vương

250.000

17/06/2023

Triệu Mai Lan

200.000

17/06/2023

Hồ Quốc Lục

100.000

18/06/2023

Đỗ Thụy Ngọc Nhi

500.000

18/06/2023

1000A86140

200.000

18/06/2023

Nguyễn Thị Chinh

2.000.000

19/06/2023

MBVCB

50.000

24/06/2023

Triệu Mai Lan

100.000

29/06/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

 

TOTAL

32.200.000

 

B -EXPENDITURE

CHARITY GROUP’S EXPENDITURE

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/06/2023

Phóng sanh 230 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

7.718.000

10/06/2023

Phóng sanh 250 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

8.200.000

18/06/2023

Phóng sanh 1.000 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

26.000.000

 

Total

41.918.000

 

C – SUMMATION

 

I. RECEIPTS: 46.918.000  VND

 

. The remaining cash of May 2023: 5.018.000   VND
. Charity Group collect: 9.700.000  VND
. Monk Hue’s Account:  32.200.000 VND

 

 II. EXPENSES: 41.918.000 VND

 

III. THE REMAINING CASH IN JUNE: 5.000.000  2023

Related News