Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in September 2020

Update: 10/10/2020
 

The Report on Freeing Creatures in September 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN SEPTEMBER 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/09/2020

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

1.720.000

05/09/2020

Cô Diệu Nguyệt, Cần Thơ

1.000.000

05/09/2020

Thầy Pháp Đăng cùng một số Phật tử

18.100.000

13/092020

Cô Ngân - công ty Trạng Nguyên

10.000.000

19/09/2020

Nguyễn Tang Bồng, Nguyễn Thị Sọc

200.000

19/09/2020

Nguyễn Văn Bơ, Nguyễn Văn Chi

250.000

19/09/2020

Lê Văn Dũng, 62 tuổi

200.000

28/09/2020

Cô Diệu Nguyệt, Cần Thơ

17.000.000

TOTAL:

48.470.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

16/09/2020

Anh Liên Hương

5.000.000

16/09/2020

Một Phật tử

100.000

17/09/2020

Một Phật tử

1.500.000

TOTAL:

6.600.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

13/09/2020

Phóng sanh 310 kg cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

16.500.000

15/09/2020

Phóng sanh  2 tấn  cá trê ở phà Cô Bắc, Cần Thơ Chi

52.000.000

16/09/2020

Phóng sanh 195 kg  cá trê, cá lóc ở chợ nổi, Cái Răng, Cần Thơ

9.800.000

19/09/2020

Phóng sanh 220 kg cá trê, cá lóc ở Bình  Mỹ, Củ Chi

10.000.000

28/09/2020

Phóng sanh Đồi Mồi, ốc biển, tôm hùm ở biển Nha Trang

20.300.000

TOTAL:

108.600.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS:: 55.070.000Đ
The remaining cash of August 2020: 61.252.000Đ
- Charity Group collect: 48.470.000Đ
- Monk  Hue’s Account:
6.600.000Đ
II. EXPENSES: 108.600.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN SEPTEMBER 2020:
7.722.000Đ

Related News