Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in November 2020

Update: 14/01/2021
 

The Report on Freeing Creatures in November 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN NOVEMBER 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

10/11/2020

Nguyễn Thị Thu Cúc

500.000

10/11/2020

Cô Thúy công quả

200.000

20/11/2020

Gia đình chú Bền lái xe

1.000.000

20/11/2020

Bồ tát giới 14/08

140.000

20/11/2020

Bồ tát giới 30/08

285.000

28/11/2020

Bồ tát giới 14/09

300.000

28/11/2020

Bồ tát giới 30/09

245.000

28/11/2020

Cô Tánh ở An Sương

2.000.000

TOTAL:

4.670.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

02/11/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

04/11/2020

626182

200.000

05/11/2020

TC: 507870083

400.000

13/11/2020

Cô Tuyền

1.000.000

17/11/2020

Một Phật tử

1.500.000

19/11/2020

TC: 507824733

500.000

27/11/2020

Một Phật tử

100.000

TOTAL:

4.000.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

28/11/2020

Phóng sanh 190 kg cá các loại ở Cần Thơ

9.290.000

TOTAL:

9.290.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 8.670.000Đ
The remaining cash of October 2020: 622.000Đ
- Charity Group collect: 4.670.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 4.000.000Đ

II. EXPENSES: 9.290.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN NOVEMBER 2020: 2.000Đ

 

Related News