Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in June 2022

Update: 15/07/2022
 

The Report on Freeing Creatures in June 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JUNE 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/06/2022

Chú Hồng

300.000

TOTAL:

300.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

03/06/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

06/06/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

6/06/2022

MB (414135)

300.000

6/06/2022

129116

250.000

10/06/2022

Tịnh Hào

500.000

10/06/2022

Triệu Mai Lan

200.000

11/06/2022

279042-IBFT

300.000

11/06/2022

942776

200.000

14/06/2022

092522

1.000.000

15/06/2022

Nguyễn Hữu Luân

200.000

16/06/2022

Xuân Thị Khuyên

200.000

20/06/2022

Một Phật tử

500.000

21/06/2022

1000 AT6 140

500.000

23/06/2022

112176

2.000.000

25/06/2022

Phan Thị Thủy Yến

200.000

25/06/2022

Phan Thị Thủy Tiến

100.000

TOTAL:

7.650.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

25/06/2022

Phóng sanh phà Bình Mỹ, Củ Chi 290 kg cá trê

7.950.000

TOTAL:

7.900.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 7.950.000
The remaining cash of  May 2022: 12.000Đ
- Charity Group collect: 300.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 7.650.000Đ
II. EXPENSES: 7.900.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN JUNE 2022: 62.000Đ

Related News