Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in July 2020

Update: 29/08/2020
 

The Report on Freeing Creatures in July 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JULY 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/07/2020

Phạm Thị Thanh Hòa

300.000

01/07/2020

Đặng Thị Nương

1.000.000

01/07/2020

Trần Quốc Thái, Trần Quốc An, Lê Uyên

1.900.000

05/07/2020

Liên Trinh bồ tát giới

200.000

05/07/2020

Cô Dung

1.000.000

05/07/2020

Nguyễn Thị Khuyên

100.000

05/07/2020

Trần Hồng Nhiên

500.000

08/07/2020

Đàm Nguyễn Thảo Nguyên

200.000

08/07/2020

Nguyễn Thị Chiêu

1.000.000

08/07/2020

Diệu Thiện

500.000

TOTAL:

6.700.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

02/07/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

06/07/2020

995220070662819

500.000

10/07/2020

TC:505417903

3.000.000

15/07/2020

Nguyễn Tấn Ngọc

1.000.000

20/07/2020

IB Bích Thủy Phú

1.000.000

27/07/2020

TC: 507835403. IBVCB. 709581174

500.000

TOTAL:

6.300.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

10/07/2020

Phóng sanh 700 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

23.700.000

15/07/2020

Phóng sanh 750 kg cá các loại ở Bình Mỹ, Củ Chi

25.000.000

20/07/2020

Phóng sanh 630 kg cá trê ở Cần Thơ

22.500.000

30/07/2020

Phóng sanh 450 kg cá trê ở Bình Phước

15.000.000

TOTAL:

86.200.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 13.000.000Đ
The remaining cash of June 2020: 133.652.000Đ
- Charity Group collect: 6.700.000Đ
-
Monk  Hue’s Account: 6.300.000Đ
II. EXPENSES: 86.200.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN JULY 2020:  60.452.000Đ

Related News