Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in January 2021

Update: 18/02/2021
 

The Report on Freeing Creatures in January 2021

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JANUARY 2021

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/01/2021

Liên Ngân Công ty Trạng Nguyên

7.200.000

08/01/2021

Liên Lan, Hóc Môn

2.000.000

08/01/2021

Gia đình ông Từ thiện thuốc bắc

1.500.000

10/01/2021

Cô Mai hộ niệm

100.000

10/01/2021

Cô Hằng, Cần Thơ

1.000.000

15/01/2021

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.000.000

20/01/2021

Bác sỹ Thư, Cần Thơ

1.000.000

20/01/2021

Một Phật tử

3.600.000

25/01/2021

Bồ Tát giới 30-11 Canh Tý

225.000

TOTAL:

18.625.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/01/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

18/01/2021

Một Phật tử

200.000

18/01/2021

Một Phật tử

1.000.000

19/01/2021

Một Phật tử

100.000

TOTAL:

1.600.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

10/01/2021

Phóng sanh 320 kg cá,  ở phà Cô Bắc, Cần Thơ

9.300.000

20/01/2021

Phóng sanh 400 kg cá trê ở Cảng Bà Lụa, Củ Chi

11.000.000

TOTAL:

20.300.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 20.225.000Đ
The remaining cash of  December 2020: 100.000Đ
- Charity Group collect: 18.625.000Đ
- Monk  Hue’s Account:
1.600.000Đ
II. EXPENSES: 20.300.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN JANUARY 2021: 25.000Đ

 

 

 

Related News