Thu - Chi Chi Tiết

The Report On Freeing Creatures In Jan. 2023

Update: 18/02/2023
 

The Report On Freeing Creatures In Jan. 2023

 

THE REPORT ON CHARITY ACTIVITIES ON JAN. 2023

A- RECEIPT

 

 COLLECTED BY CHARITY GROUP 

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/01/2023

Tran Ngoc Thanh

500.000

01/01/2023

Tran Thi Hao

500.000

01/01/2023

Tran Thi Lien

500.000

01/01/2023

Nguyen Thi Binh

500.000

01/01/2023

Van Ai Vi

1.000.000

01/01/2023

Ms. Ngoc in Ba Diem

1.000.000

01/01/2023

Ms. Thuan in Tan Phu

1.500.000

01/01/2023

Ms. Thao

1.000.000

01/01/2023

Hoa's mother

1.000.000

01/01/2023

Miss Kieu

420.000

05/01/2023

Mrs Phuong

300.000

05/01/2023

Lien My, Quang Phuoc, Nguyen Tri, Lien Hanh, Chau Lang

1.000.000

05/01/2023

Lam Thi Hong in Cu Chi

500.000

05/01/2023

Miss Phuc

500.000

05/01/2023

Ms. Lien

500.000

05/01/2023

Dieu Bao

500.000

05/01/2023

Nguyen Thi Tuyet Mai

1.000.000

05/01/2023

Miss Diep

420.000

05/01/2023

Ms. Dung

920.000

07/01/2023

Miss Lung

920.000

07/01/2023

Miss Danh

920.000

07/01/2023

Tinh Minh

920.000

07/01/2023

Lien Vui

200.000

07/01/2023

Lien Van

100.000

07/01/2023

Dieu Dao

200.000

07/01/2023

Lien Cuc

100.000

07/01/2023

Dieu Tam

200.000

07/01/2023

Lien Phung

300.000

07/01/2023

Chau Loan

300.000

07/01/2023

Lien Tuyet

200.000

07/01/2023

Lien Hang

200.000

07/01/2023

Phan Thi Le

100.000

07/01/2023

Tam Tin

100.000

07/01/2023

Doan Kim Mai

100.000

07/01/2023

Bui Thi Loan

100.000

07/01/2023

Le Phuong Hoa

200.000

07/01/2023

Tran Duy Hien

100.000

10/01/2023

Ha Thi Hang

200.000

10/01/2023

Pham Gia Hung

100.000

10/01/2023

Tinh Lam

500.000

10/01/2023

Hanh Tu

500.000

10/01/2023

Hoa Tam

300.000

10/01/2023

Nguyen Thanh Men

100.000

10/01/2023

Nguyen Van Truong

100.000

10/01/2023

Thai Thien Hung

100.000

10/01/2023

Lien Khuyen

200.000

10/01/2023

Lien Hoan

200.000

10/01/2023

Nguyen thi huong

100.000

10/01/2023

Hung Nhu

500.000

10/01/2023

Tran Thi Tot

200.000

10/01/2023

  Le Dung

100.000

10/01/2023

Lien Tham

700.000

10/01/2023

Vo Tuoi

100.000

10/01/2023

Lien Tuyet

300.000

10/01/2023

Tran Thi Nguyet

200.000

10/01/2023

Nguyen Thi Diep

100.000

10/01/2023

Phuong Binh

100.000

10/01/2023

Lien Nguyen

120.000

12/01/2023

Novice Tam Sieu

1.500.000

12/01/2023

Phuong Ngoc Rice

17.500.000

12/01/2023

Ms. Ngan's family

6.000.000

12/01/2023

Mrs. Liem's family

4.000.000

12/01/2023

Dieu Hoa, My Le

5.000.000

12/01/2023

Miss Ten Choices

5.600.000

12/01/2023

Miss Danh's son

3.500.000

12/01/2023

Ms. Ngan's family is 6 people

7.320.000

12/01/2023

Dieu Hoa, My Le

2.440.000

12/01/2023

Ms. Thuy 2 people

2.440.000

12/01/2023

Ms. Hue

1.220.000

12/01/2023

Ms. Diep's friend

1.220.000

12/01/2023

Ms. Liem 2 people

2.440.000

15/01/2023

Nguyen Loan

1.220.000

15/01/2023

Pham Yen Thu

1.220.000

15/01/2023

Nguyen Hong Khanh

1.220.000

15/01/2023

Vo Thi Thuy

1.220.000

15/01/2023

Le Ngoc Diep

1.220.000

15/01/2023

Dinh Thi Lanh

1.220.000

15/01/2023

Nguyen Thi Nang

1.220.000

15/01/2023

Pham Thi Hue

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Bach Yen

1.220.000

17/01/2023

Le Thi Lan

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Mot

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Tang

1.220.000

17/01/2023

Hoang Thi Loc

1.220.000

17/01/2023

Le Thi Do

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thanh Tin

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thanh Thao

1.220.000

17/01/2023

Doan Hong Nghia

1.220.000

17/01/2023

Ton Nu Ai Huyen

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Bich Phuong

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Duc Vinh

1.220.000

17/01/2023

Vu Thi Ga

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Lanh

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Sang

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Thu

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Sieu

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Thuy

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Hong Lieu

1.220.000

17/01/2023

Tran Thi Chau

1.220.000

17/01/2023

Nguyen Thi Van

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Doan

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Suu

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Luong

1.220.000

18/01/2023

Duong Thi Thuy

1.220.000

18/01/2023

Nguyen thi huong

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thai Lai

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Luyen

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Ngoc Chau

1.220.000

18/01/2023

Trinh Nam Phuong 2 people

2.440.000

18/01/2023

Nguyen Thi Thong

1.220.000

18/01/2023

Truong Thanh Viet

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Duyen

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Hoai Tu

1.220.000

18/01/2023

Miss Kieu's friend

1.220.000

18/01/2023

Miss Tu

1.220.000

18/01/2023

Chau Sang 2 people

2.440.000

18/01/2023

Ms. Minh 5 people

6.100.000

18/01/2023

Duong Thu Nguyet

1.220.000

18/01/2023

Ms. Trang

1.220.000

18/01/2023

Miss Hoi

1.220.000

18/01/2023

Ngo Thi Muoi Hai

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Kim Anh

1.220.000

18/01/2023

Ms. Khanh

1.220.000

18/01/2023

Ms Hoa

1.220.000

18/01/2023

Phan Thi Hue Linh

1.220.000

18/01/2023

Huynh Thi Thuy Hang

1.220.000

18/01/2023

Pham Le Uyen Thi

1.220.000

18/01/2023

Bui Van Anh

1.220.000

18/01/2023

Tran Thi Hien

1.220.000

18/01/2023

Tran Thi Nhung

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Tuyet Giang 4 people

4.880.000

18/01/2023

Nguyen Thi Huong

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Nha

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Phong

1.220.000

18/01/2023

Doan To Thi Bich Diep

1.220.000

18/01/2023

Group of 7 people

8.540.000

18/01/2023

Tran Kim Dung

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Tan Phuc

1.220.000

18/01/2023

Trinh Thi Tham

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Van Phu

1.220.000

18/01/2023

She  supports at the dining-room

1.220.000

18/01/2023

Lien Lan

1.220.000

18/01/2023

Thai Thi Ut

1.220.000

18/01/2023

Doan Van Quang

1.220.000

18/01/2023

Tran Thi Phuong

1.220.000

18/01/2023

Vo Duc Phi

1.220.000

18/01/2023

Dinh Thi Hoa

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Van Truong

1.220.000

18/01/2023

Ms. Trang 2 people

1.440.000

18/01/2023

Office collected donation of 8 people

9.760.000

18/01/2023

Truong Thi Quyt

1.220.000

18/01/2023

Pham Thi Yen

1.220.000

18/01/2023

Bich Loan

1.220.000

18/01/2023

Miss Doan 3 people

3.660.000

18/01/2023

Hoang Thi Siam

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Xuan Mai

1.220.000

18/01/2023

Le Minh Phung

1.220.000

18/01/2023

Ms. Van

1.220.000

18/01/2023

Quynh Huong

1.220.000

18/01/2023

Tran Thi Thu Thuy

1.220.000

18/01/2023

Dinh Thi Huong

1.220.000

18/01/2023

Ms. Trang's friend (3 mother and daughter)

1.660.000

18/01/2023

Ms. Huong (3 mothers and children)

3.660.000

18/01/2023

Miss Xinh

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Lam

1.220.000

18/01/2023

Office for 2 people

2.440.000

18/01/2023

Nguyen Minh Tuyet

1.220.000

18/01/2023

Pham Thuy Duong

1.220.000

18/01/2023

Miss Du 3 people

2.460.000

18/01/2023

Duong Kim Anh

1.220.000

18/01/2023

Vu Thi Vinh

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Hoa

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Phi Ta

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Huy Thu

1.220.000

18/01/2023

Bui Thi Ha

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Huy Dong

1.220.000

18/01/2023

Dieu Minh

1.220.000

18/01/2023

Le Phuong Lan

1.220.000

18/01/2023

Nguyen Thi Thu Hong

1.220.000

18/01/2023

Duong Thi Mai

1.220.000

 

ASHRAM CẦN THƠ

 

01/01/2023

Tinh Hung's Family

1.000.000

01/01/2023

Minh An's family

690.000

01/01/2023

A Binh Noc

510.000

01/01/2023

Ms. Tam donates 1 kg of sugar to each temple

500.000

01/01/2023

Doctor Thu, 20 kg of rice 1 pagoda

1.080.000

05/01/2023

Dieu Hoa

300.000

05/01/2023

Teacher Mai (Con Khuong)

500.000

05/01/2023

Ms. Thuyen

1.000.000

10/01/2023

Ms. Lan, teacher's mother, Hoa

200.000

10/01/2023

Ms. Van, Ms. Lan's friend

70.000

10/01/2023

Ms. Ly

1.000.000

10/01/2023

Ms. Dao (doctorate)

300.000

10/01/2023

Mother and daughter Dinh alley 70

500.000

10/01/2023

Ms Duc (ashram)

300.000

10/01/2023

Miss Tam noodle shop

200.000

10/01/2023

Doctor Grapefruit

1.000.000

15/01/2023

Mr Tinh Trang

10.000.000

15/01/2023

Mr Toan driver

2.000.000

15/01/2023

Ms Hai Vu

100.000

15/01/2023

Ms Hai Vu

100.000

15/01/2023

Second sister

1.000.000

15/01/2023

Ms Tam Ly

100.000

 

Total

274.090.000

 

  

 JUNIOR THICH TAM HUE ’S ACCOUNT TRANSFERRING ON JAN. 2023

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

30/12/2022

Đỗ Trọng Nghị cúng dường Tết nguyên đán

30.000.000

05/01/2023

Ngô Thinh Chi

280.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Chinh

4.000.000

06/01/2023

021014 nhà thông gia của cô Liên Phương

1.500.000

06/01/2023

957916 cúng từ thiện

100.000

09/01/2023

Trần Thị Xoa Ly

50.000

09/01/2023

1000AT6140-400617

200.000

09/01/2023

Diệu An

500.000

12/01/2023

Gửi Thầy Huệ làm Phật sự

15.000.000

12/01/2023

Một Phật tử

500.000

13/01/2023

Vũ Thị Mùi đổi tiền rách cho chùa

16.613.000

13/01/2023

Chu Thanh Huyền

100.000

14/01/2023

Phương Trang

1.000.000

14/01/2023

Liên Thảo

1.500.000

14/01/2023

Cô Luyến Q12

5.000.000

16/01/2023

695680- Cúng dường đạo tràng Minh Chất

10.000.000

18/01/2023

IBET

300.000

18/01/2023

PT

3.300.000

19/01/2023

MBVCB. 3004168107

500.000

27/01/2023

Ba Phương bộ đội

1.500.000

27/01/2023

Lê Thùy Dung

1.500.000

27/01/2023

IBFT Hiền

100.000

27/01/2023

Tịnh Luận, Liên Thúy

2.800.000

27/01/2023

Hoàng Oanh

500.000

30/01/2023

Mạnh Uyên

300.000

31/01/2023

Một Phật tử

100.000

 

Total

97.243.000

 
CHARITY GROUP’S EXPENDITURE

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

5/01/2023

Offering to Minh Chat ashram, Can Tho

10.000.000

10/01/2023

Ven. Hue spends money at work

5.000.000

10/01/2023

Ven. Hue spends money at work

10.000.000

15/01/2023

Exchange torn money for the temple

16.613.000

15/01/2023

Expenses and offerings to 10 temples

42.000.000

15/01/2023

Offering to Ven. Tam Hue

2.500.000

16/01/2023

Donations to Hoang Phap Pagoda, Hoc Mon

33.680.000

16/01/2023

Donations to Hue Nghiem 2 Pagoda, District 2

33.500.000

16/01/2023

Donations to Minh Dang Quang Monastery, District 2

33.500.000

16/01/2023

Donations to Tu Quang Pagoda, Thu Duc

33.500.000

16/01/2023

Donations to Van Duc Pagoda, Thu Duc

33.500.000

16/01/2023

Donations to Chau Hung Pagoda, Thu Duc

23.500.000

16/01/2023

Donations to Van Hanh nunnery, Thu Duc

23.500.000

16/01/2023

Donations to Bao Thang Pagoda, Thu Duc

23.500.000

16/01/2023

Donations to Hue Nghiem 1 pagoda, Thu Duc

23.500.000

16/01/2023

Donations to Một Cột Pagoda, Thu Duc

23.500.000

 

Total

371.293.000

 

C – SUMMATION

 

 

I. RECEIPTS: 371.424.000 VND

 

. The remaining cash of Dec. 2022:  91.000 VND
. Charity Group collect: 274.090.000 VND
. Monk  Hue’s Account: 97.243.000 VND


II. EXPENSES: 371.293.000 VND

 

III. THE REMAINING CASH IN JAN.  2023: 131.000 VND

Related News