Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in february 2022

Update: 18/03/2022
 

The Report on Freeing Creatures in february 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN FEBRUARY 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/02/2022

Một Phật tử

2.600.000

05/02/2022

Gia đình  Thùy Liên

10.000.000

05/02/2022

Một Phật tử

1.550.000

06/02/2022

Gia đình Kim Anh

5.000.000

06/02/2022

Thầy Tâm Siêu

900.000

07/02/2022

Cô Trang

500.000

08/02/2022

   Cô Nghĩa

400.000

10/02/2022

Tịnh Luận

2.000.000

15/02/2022

Mười Lựa

5.000.000

15/02/2022

2 cô ở trai đường chùa Hoằng Pháp

500.000

TOTAL:

28.450.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

07/02/2022

641022, một Phật tử

100.000

07/02/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

400.000

07/02/2022

952866, một Phật tử

500.000

07/02/2022

348791, một Phật tử

500.000

09/02/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

11/02/2022

MB (014775)

200.000

15/02/2022

736194, một Phật tử

100.000

16/02/2022

MBVCB. 1753205575

500.000

21/02/2022

694445, một Phật tử

200.000

TOTAL:

3.000.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

08/02/2022

Phóng sanh cá trê 750 kg, ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

22.500.000

15/02/2022

Bàn giao con trăn nặng 6,5 kg ở trạm bảo vệ động vật Dầu Tiếng, Bình Dương

2.600.000

16/02/2022

Phóng sanh 5 kg ba ba ở Bình  Mỹ, Củ Chi

1.550.000

TOTAL:

31.150.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 31.450.000Đ
The remaining cash of  January 2022:
1.672.000Đ
- Charity Group collect: 28.450.000Đ 
- Monk  Hue’s Account: 3.000.000Đ
II. EXPENSES: 31.150.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN FEBRUARY 2022:
1.972.000Đ

 

Related News