Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in December 2020

Update: 14/01/2021
 

The Report on Freeing Creatures in December 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN DECEMBER 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

14/12/2020

Bồ tát giới 14/10

360.000

14/12/2020

Bồ Tát giới 30/10

305.000

20/12/2020

Cô Bình công quả

500.000

20/12/2020

Nguyễn Quốc Trị

500.000

20/12/2020

Nhuận Tuệ

250.000

25/12/2020

Lê Thị Ngọc

100.000

25/12/2020

Ngọc Thiện

250.00

25/12/2020

Một Phật tử

10.000.000

TOTAL:

12.015.000


JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/12/2020

Một Phật tử

1.500.000

04/12/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

07/12/2020

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

08/12/2020

TC: 507895209

1.300.000

11/12/2020

Một Phật tử

1.500.000

24/12/2020

Vũ Thị Mùi

1.833.000

28/12/2020

Hai cha con Nguyễn Văn Dung

2.000.000

TOTAL:

8.933.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

25/12/2020

Phóng sanh  phà Cô Bắc, Cần Thơ 250 kg cá lóc, cá trê

10.750.000

25/12/2020

Phóng sanh  phà Cô Bắc, Cần Thơ 250 kg cá lóc, cá trê

10.750.000

TOTAL:

20.850.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 20.948.000Đ
The remaining cash of November 2020: 2.000Đ
- Charity Group collect: 12.015.000Đ  
- Monk  Hue’s Account:
8.933.000Đ
II. EXPENSES: 20.850.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN DECEMBER 2020: 100.000Đ

Related News