Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in April 2022

Update: 11/05/2022
 

The Report on Freeing Creatures in April 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN APRIL 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

5/04/2022

Gia Đình bà đi thủy táng ở sông Hậu Giang

6.200.000

5/04/2022

Tiền thu của 39 người đi từ thiện miền Bắc

7.800.000

5/04/2022

Một Phật tử

5.000.000

 

Cô Hằng

1.000.000

TOTAL:

20.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/04/2022

Một Phật tử

100.000

01/04/2022

Một Phật tử

435.000

02/04/2022

Một Phật tử 158355

200.000

04/04/2022

Một Phật tử

100.000

04/04/2022

Một Phật tử 682034

200.000

04/04/2022

Minh Nhật

500.000

05/04/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

05/04/2022

Đặng Hữu Tài

200.000

06/04/2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

200.000

07/04/2022

Một Phật tử

100.000

12/04/2022

536974 P Trang

200.000

12/04/2022

Y Ngân

73.000.000

12/04/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

12/04/2022

MBVCB

500.000

14/04/2022

Phương Thảo

150.000

16/04/2022

1000AT6140

5.000.000

18/04/2022

Nguyễn Quốc Toàn

200.000

18/04/2022

Chúc Tuấn

300.000

21/04/2022

616290 Một Phật tử

250.000

23/04/2022

Chiêu Thông

700.000

25/04/2022

Nguyễn Thị Kim Huệ

800.000

25/04/2022

Hương Nguyễn

500.000

27/04/2022

033187 Một Phật tử

500.000

2804/2022

Trịnh Hùng Long và Nguyễn Thị Gan

300.000

28/04/2022

809083 Một Phật tử

500.000

TOTAL:

85.435.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

18/04/2022

Phóng sanh 3.500 kg cá trê ở sông Hậu Giang

84.000.000

18/04/2022

Tiền phà và tiền bồi dưỡng khiêng cá

3.000.000

21/04/2022

Phóng sanh 300 kg cá và 200 con chim sẻ ở Nam Định, Bình Thuận

19.000.000

TOTAL:

106.000.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 105.435.000Đ
The remaining cash of  March 2022:
1.577.000Đ
- Charity Group collect: 20.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 85.435.000Đ
II. EXPENSES:
106.000.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN APRIL 2022: 
1.012.000Đ

Related News