Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in April 2021

Update: 17/05/2021
 

The Report on Freeing Creatures in April 2021

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN APRIL 2021

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/04/2021

Cô Tuyền

35.000.000

10/04/2021

Cô Ngân

2.000.000

15/04/2021

Cô Lan

3.000.000

20/04/2021

Eric Thur Saunders

1.000.000

25/04/2021

Thầy Tâm Quang chùa Đăng Pháp

2.000.000

26/04/2021

Bạn cô Tuyền

1.800.000

28/04/2021

Một Phật tử có con heo đất

1.700.000

28/04/2021

Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

3.690.000

28/04/2021

Thầy Tâm Nam

2.000.000

TOTAL:

52.190.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/04/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

09/04/2021

Một Phật tử

500.000

22/04/2021

Một Phật tử

1.000.000

TOTAL:

1.800.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

02/04/2021

Phóng sanh biển Cà Ná, Ninh Thuận cá mú và ốc biển 70 kg

3.500.000

10/04/2021

Phóng sanh 355 kg cá trê, cá lóc ở Bình Mỹ, Củ Chi

11.200.000

15/04/2021

Phóng sanh 350 kg cá trê, cá lóc ở Bà Lụa, Củ Chi

11.100.000

19/04/2021

Phóng sanh 500 kg cá trê, cá lóc ở Bình Phước

18.000.000

26/04/2021

Phóng sanh 200 kg cá trê, cá lóc ở Cần Thơ

8.000.000

TOTAL:

51.800.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 53.990.000Đ
The remaining cash of  March 2021: 25.000Đ
- Charity Group collect: 52.190.000Đ
- Monk  Hue’s Account:
1.800.000Đ
II. EXPENSES: 51.800.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN APRIL 2021: 2.215.000Đ

 

Related News