Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in May 2020

Update: 04/06/2020
 

The Report on Freeing Creatures in May 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MAY 2020

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

18/05/2020

Gia đình Đặng Văn Đức ở Bình Dương

20.000.000

20/05/2020

Gia đình Tăng Siêu Dung ở Bình Tân

2.000.000

25/05/2020

Cô Dung hộ niệm

100.000

25/05/2020

Cô Mai công quả

100.000

30/05/2020

Cô Mai hộ niệm

100.000

30/05/2020

Trương Mỹ Mỹ

2.000.000

30/05/2020

Tiền Bồ tát giới 30/04 Canh Tý

455.000

30/05/2020

Trần Thị Xuân (Thu Ngọc) ở Bình Dương

1.000.000

30/05/2020

Cô Thoa ở Hóc Môn, 57 tuổi

500.000

TOTAL:

26.255.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

08/05/2020

Lâm Thị Nhi

600.000

11/05/2020

THO HOA

100.000

13/05/2020

Tương Lanh

250.000

14/05/2020

995220051451607

500.000

27/05/2020

Một Phật tử

1.000.000

TOTAL:

2.450.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

20/05/2020

Phóng sanh 790 kg cá trê, cá lóc ở phà Cá Lăng Củ Chi

26.000.000

30/05/2020

Phóng sanh 145 kg cá lóc, ốc ở biển hồ PLei Ku, Gia Lai

8.000.000

TOTAL:

34.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 28.705.000
The remaining cash of April 2020: 187.857.000
· Charity Group collect: 26.255.000
· Monk  Hue’s Account:
2.450.000
II. EXPENSES: 34.000.0000
III. THE REMAINING CASH IN MAY 2020: 182.562.000

 

Related News