Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in September 2021

Update: 04/10/2021
 

Report for charity affair in September 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  SEPTEMBER 2021

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cô Oanh -Tân Châu Bảo

10.000.000

Total:

10.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

06/09/2021

Diệu Doãn

2.000.000

06/09/2021

NH Canh

500.000

06/09/2021

Hoàng Văn Mạnh

300.000

06/09/2021

Quảng Tân

1.000.000

06/09/2021

NG BINH NGOC HAWKEN NƯỚC

1.658.000

08/09/2021

IBKING ANH PHAN

9.068.000

14/09/2021

MBVCB.1361214533

500.000

21/09/2021

646151 PHU SAU DENH

1.000.000

Total:

16.026.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Gửi văn phòng chùa Hoằng Pháp

15.026.000

 

Cúng dường trường hạ chùa Long Quang, Cần Thơ

5.000.000

 

Cúng dường trường hạ chùa Phước Long, Cần Thơ

5.000.000

Total:

25.026.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 26.026.000Đ
- The remaining cash of August 2021: -1.513.000Đ
- Charity Group collect: 10.000.000 Đ
- Monk  Hue’s Account: 16.026.000 Đ
II. EXPENSES: 25.026.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN SEPTEMBER 2021: 513.000Đ

Related News