Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in October 2021

Update: 04/11/2021
 

Report for charity affair in October 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  OCTOBER 2021 

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cô Oanh - Tân Châu Bảo

10.000.000

 

Một Phật tử

13.000

Total:

10.013.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/10/2021

Một Phật tử

500.000

05/10/2021

Một Phật tử

1.000.000

07/10/2021

Từ 308505

2.000.000

18/10/2021

Liên Hằng

1.000.000

19/10/2021

Nguyễn Thị Diễm Phương

1.000.000

25/10/2021

Mạnh Uyên

300.000

27/10/2021

MBVCB.1455806031

500.000

Total:

6.300.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Gửi văn phòng chùa Hoằng Pháp

4.790.000

 

Cúng dường thầy Thích Tâm Trịnh, mẹ bệnh nặng

5.000.000

 

Cúng dường quỹ Ngộ Chân Tử

5.000.000

Total:

14.790.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 16.313.000Đ
- The remaining cash of  September 2021: 513.000Đ
- Charity Group collect: 10.013.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 6.300.000Đ
II. EXPENSES: 14.790.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN OCTOBER  2021: 2.036.000Đ

Related News