Causal Blessing to Meet Master.

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Rồi mai chúng ta chia xa - Fantasy Hoàng
Phật tử Tịnh Hải
Vầng sáng trong đêm - Thụy Vân
Phật tử Tịnh Hải
Ươm lòng nhân - Nguyện Lê - Bá Thắng
Phật tử Tịnh Hải