Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Liên Hoa Sắc
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Quan Âm xây cầu
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Quan Âm tóc rối
Huỳnh Trung Chánh
Gieo gió gặt bão
Biên soạn Dương Thủy
Bài Học Ngàn Vàng
Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa
Quay Đầu Là Bờ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính