Cúng dường tam bảo

Phát tâm T04/2017 (3)
Phát tâm T03/2017
Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (1)
Xây dựng chùa Hoằng Pháp Cambodia (2)
Phát Tâm Xây Dựng T02/2017
Phát Tâm T01/2017
Phát tâm T12/ 2016
.
Phát tâm T11/2016
Phát tâm T11/2015
Phát tâm T09/2015
Phát tâm 01/2015
Phát tâm T12/2014