Cúng dường tam bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 06/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 06/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 06/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 06/2023
Phát tâm xây dựng tháng 05/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 05/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 05/2023
Phát tâm xây dựng tháng 04/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 04/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2023