Cúng dường tam bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 08/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 08/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 08/2023
Phát tâm xây dựng tháng 07/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 07/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 07/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 07/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 07/2023
Phát tâm xây dựng tháng 06/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 06/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 06/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 06/2023