Cúng dường tam bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 03/2024
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 03/2024
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 03/2024
Phát tâm xây dựng tháng 02/2024
Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 02/2024
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 02/2024
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 02/2024
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 02/2024
Phát tâm xây dựng tháng 01/2024
Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 01/2024
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 01/2024
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 01/2024