Cúng dường tam bảo

Phát Tâm Xây Dựng T02/2017
Phát Tâm T01/2017
Phát tâm T12/ 2016
.
Phát tâm T11/2016
Phát tâm T11/2015
Phát tâm T09/2015
Phát tâm 01/2015
Phát tâm T12/2014
Phát tâm T11/2014
Phát tâm T10/2014
Phát tâm T09/2014
Phát tâm T08/2014