Cúng dường tam bảo

Phát tâm xây dựng tháng 11/2023
Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 11/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 11/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng11/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 11/2023
Phát tâm xây dựng tháng 10/2023
Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 10/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 10/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng10/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 10/2023
Phát tâm xây dựng tháng 09/2023
Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 09/2023