Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng T08/2018
Phát tâm xây dựng T07/2018
Phát tâm xây dựng T06/2018
Phát tâm xây dựng T05/2018
Phát tâm xây dựng T02/2018
.
Phát tâm xây dựng T01/2018
.
Phát tâm xây dựng T04/2018
Phát tâm xây dựng T03/2018
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG T3/2018
Phát tâm T12/2017
Phát tâm T09/2017
Phát tâm T10/2017
Phát tâm T11/2017