Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 08/2019
Phát tâm xây dựng tháng 07/2019
Phát tâm xây dựng tháng 06/2019
Phát tâm xây dựng tháng 05/2019
Phát tâm xây dựng tháng 04/2019
Phát tâm xây dựng tháng 03/2019
Phát tâm xây dựng tháng 02/2019
Phát tâm xây dựng tháng 01/2019
Phát tâm xây dựng T12/2018
Phát tâm xây dựng T11/2018
Phát tâm xây dựng T10/2018
Phát tâm xây dựng T09/2018