Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 05/2020
Phát tâm xây dựng tháng 04/2020
Phát tâm xây dựng tháng 03/2020
Phát tâm xây dựng tháng 02/2020
Phát tâm xây dựng tháng 01/2020
Phát tâm xây dựng tháng 12/2019
Phát tâm xây dựng tháng 11/2019
Phát tâm xây dựng tháng 10/2019
Phát tâm xây dựng tháng 09/2019
Phát tâm xây dựng tháng 08/2019
Phát tâm xây dựng tháng 07/2019
Phát tâm xây dựng tháng 06/2019