Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 10/2022

Cập nhật: 22/11/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 10/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 10/2022

TIỀN MẶT

Ngày

Họ Tên

Địa Chỉ

Số Tiền

2/10/2022

PT Diệu Trí

----TP HCM

400,000

2/10/2022

Lê Thị Kim Loan

----TP HCM

1,000,000

2/10/2022

Đỗ Thị Lành

----TP HCM

200,000

2/10/2022

Liên Hòa

----Bình Dương

100,000

9/10/2022

Huệ Đăng

----Bình Dương

500,000

9/10/2022

Nguyễn Thị Thơ

----TP HCM

1,000,000

16/10/2022

Diệp Tuyết Minh

----Nước ngoài

 1000 USD

23/10/2022

NHUẬN LƯU

----

6,000,000

23/10/2022

DIỆU DUNG

----TP HCM

1,000,000

25/10/2022

Diệu Ngưỡng

----TP HCM

100,000

25/10/2022

Thiện Minh

----TP HCM

5,000,000

30/10/2022

Liên Cúc

----TP HCM

200,000

30/10/2022

Nguyễn Thanh Hải

----TP HCM

100,000

30/10/2022

Trịnh Thị Thanh

----Bình Dương

300,000

30/10/2022

Phật Tử

----TP HCM

200,000

30/10/2022

Huỳnh Thị Xuân Hương

----Đồng Nai

1,000,000

30/10/2022

Liên Hòa

----Bình Dương

100,000

CHUYỂN KHOẢN

Ngày

Họ Tên

Địa Chỉ

Số Tiền

2/10/2022

PT Diệu Trí

----TP HCM

400,000

2/10/2022

Lê Thị Kim Loan

----TP HCM

1,000,000

2/10/2022

Đỗ Thị Lành

----TP HCM

200,000

2/10/2022

Liên Hòa

----Bình Dương

100,000

9/10/2022

Huệ Đăng

----Bình Dương

500,000

9/10/2022

Nguyễn Thị Thơ

----TP HCM

1,000,000

16/10/2022

Diệp Tuyết Minh

----Nước ngoài

 1000 USD

23/10/2022

NHUẬN LƯU

----

6,000,000

23/10/2022

DIỆU DUNG

----TP HCM

1,000,000

25/10/2022

Diệu Ngưỡng

----TP HCM

100,000

25/10/2022

Thiện Minh

----TP HCM

5,000,000

30/10/2022

Liên Cúc

----TP HCM

200,000

30/10/2022

Nguyễn Thanh Hải

----TP HCM

100,000

30/10/2022

Trịnh Thị Thanh

----Bình Dương

300,000

30/10/2022

Phật Tử

----TP HCM

200,000

30/10/2022

Huỳnh Thị Xuân Hương

----Đồng Nai

1,000,000

30/10/2022

Liên Hòa

----Bình Dương

100,000

Tin tức liên quan