Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 02/2022

Cập nhật: 12/03/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 02/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 02/2022

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/02/2022

MBVCB.1726255008.mung tuoi su phu tru tri (100k )+ quy tang tai N.chan tu(200k)+ cung duong xay dung chua(200k).CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

04/02/2022

859300.040222.052315.Con xin cung duong 200k xay dung chua. Con cam on Su Phu. cac Thay va cac Co Chu. Trang

200.000

 

06/02/2022

MBVCB.1729816274. HON CON XIN CUNG DUONG XAY CHUA.CT tu 0281000623229 VO VAN HON

100.000

06/02/2022

989955.060222.150632.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

07/02/2022

MBVCB.1731435171.PHAM TUYET TRINH chuyen tien cung xay dung chua.CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

1.500.000

15/02/2022

MBVCB.1750916636.DUONG PHU TAN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0391000892924 DUONG PHU TAN

500.000

16/02/2022

MBVCB.1755096048.NGUYEN THI THUY DUONG Cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

17/02/2022

582579.170222.183923.Ngoc Thuy cung duong xay dung chua FT22048304170901

300.000

25/02/2022

624009.250222.191855.Con Tran Cong Minh cung duong

500.000

 

 

 

26/02/2022

692592.260222.165519.DAM TRONG VINH Cung duong xay dung chua

200.000

 

Tin tức liên quan