Cúng dường tam bảo

Phát tâm xây dựng tháng 05/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 05/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 05/2023
Phát tâm xây dựng tháng 04/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 04/2023
Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2023
Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 04/2023
Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 04/2023
Phát tâm xây dựng tháng 03/2023
Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 03/2023