Con Tập Đến Chùa

Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
Sinh Viên Hoằng Pháp - Diệu Hiền
Tịnh Hải