Ca khúc mừng Phật đản

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Em mong mùa sen nở
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Nắng hạ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Hôm nay Phật đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Ánh đạo vàng
Ca Khúc Mừng Phật Đản